Inspektion av Försäkringskassan, FV och SF, Göteborg den 15–17 oktober 2019

Det allmänna intrycket av verksamheten är att den i huvudsak bedrivs på ett bra och rättssäkert sätt. JO konstaterar dock att handläggningstiderna i flera ärendeslag är för långa. Situationen är särskilt allvarlig i ärenden om omvårdnadsbidrag och merkostnads­ersättning.

När det gäller övriga iakttagelser vid inspektionen uttalar JO bl.a. följande: I samband med att handläggningen i ett ärende återupptas efter en längre period av passivitet bör det noteras i journalen varför det inte har vidtagits några åtgärder (se sid. 9). Eventuella överväganden som har gjorts i fråga om behov av tolk eller översättning bör noteras i journalen (se sid. 13). Det är av stor vikt att Försäkringskassan i kontakterna med enskilda gör realistiska uppskattningar av handläggningstiden för ett visst ärende. Om avvikelsen mellan den uppskattade och den verkliga handläggningstiden blir alltför stor, riskerar förtroendet för Försäkringskassan att skadas (se sid. 12). Om Försäkringskassan i ett beslut om merkostnadsersättning använder en bilaga för att redovisa de bedömningar som gjorts avseende merkostnaderna, ska bilagan på ett tydligt sätt bifogas beslutet. Det är inte lämpligt att i stället hänvisa till en bilaga som tidigare upprättats i ärendet (se sid. 14 f).   

I protokollet konstaterar JO även att det finns skäl för Försäkrings­kassan att se över hur myndigheten förbereder sig inför en inspektion. Det gäller särskilt i fråga om det inledande mötet och den information som myndigheten väljer att presentera.