Inspektion av Försäkringskassan, FVF Nordost, den 26 och 27 oktober 2021

JO har granskat bl.a. hur Försäkringskassan i ärenden om ansökan om assistansersättning till barn, tillämpar reglerna i Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter om barns rätt att få information och möjligheter att komma till tals så som de kommer till uttryck i 8 § andra stycket lagen (1993:387) om stöd och service till funktionshindrade (LSS) samt handläggningstiderna i ärenden om ansökan om assistansersättning. I protokollet konstateras bl.a. att Försäkringskassan i de flesta fallen inte informerade vårdnadshavarna om barnets rätt att komma till tals och att vårdnadshavarna avgör om det är lämpligt att barnet är med på ett möte. I de fall när information hade lämnats fanns inga dokumenterade överväganden om det bästa för barnet innebar att han eller hon närvarade vid mötet och då framförde några åsikter. JO påpekar att Försäkringskassan således relativt sällan agerar på det sätt som föreskrivs i 8 § andras stycket LSS och som Försäkringskassan anger i sina egna riktlinjer.När det gäller handläggningstiderna konstateras att dessa påtagligt förbättrats jämfört med hur situationen såg ut vid JO:s inspektion av Försäkringskassan i Göteborg hösten 2019. Handläggningstiderna var kortare och handläggningen bedrevs överlag aktivt. Det noteras dock att handläggningen i några ärenden var omotiverad passiv. Vidare uppmärksammas att Försäkringskassan relativt sällan informerar den enskilde om att avgörandet i ett ärende kommer att bli väsentligt försenat när handläggningen pågått under längre tid än vad myndigheten uppskattat.I protokollet görs vidare vissa uttalanden om anlitande av tolk och om utformningen av besluten.