Inspektion av Försäkringskassan VO Nord SF Västerbotten och VO Stockholm SF Stockholms län sydväst den 28–30 mars 2022 rörande interimistiska beslut i ärenden om sjukpenning

Inspektionen gjordes bl.a. mot bakgrund av att det i tvåtidigare ärenden med klagomål mot Försäkringskassan uppmärksammats attmyndighetens handläggning av ärenden där det fattats interimistiska beslut varitbristfällig, bl.a. såvitt avsåg underrättelserna om de besluten.Iakttagelserna vid inspektionen visade bl.a. att beslut om sjukpenning underutredningstiden fattades genom en journalanteckning och att det var vanligt att enunderrättelse om beslutet lämnades i en kommuniceringsskrivelse i pappersform. Detförekom emellertid att det dröjde en tid innan underrättelserna i pappersformskickades och att dessa inte överensstämde med hur beslutet formulerats i journalen.Detta skapar otydlighet och är inte i överensstämmelse med 33 § förvaltningslagen(2017:900). JO framhåller i protokollet vikten av att underrättelsen överensstämmermed beslutet i journalen och att enskilda underrättas om besluten så snart som möjligtefter att de fattats.I protokollet konstateras vidare att Försäkringskassan, när handläggningen drog ut påtiden, i regel fattade nya interimistiska beslut om sjukpenning under utredningstiden.Detta gjordes även efter det att myndigheten kommunicerat sin inställning att rätt tillsjukpenning för en sökt period saknades och den enskilde fått möjlighet att yttra sigöver det, trots att det är omständigheter som talar emot att sjukpenning fortsattbeviljas interimistiskt. JO påpekar att Försäkringskassan bör se över hur sjukpenningbeviljas interimistiskt efter att myndigheten kommunicerat sin bedömning att avslåansökan och upphöra med detta.I några ärenden hade Försäkringskassan fattat interimistiska beslut om att beviljasjukpenning i samband med eller efter det att en ansökan om sjukpenning hadeavslagits genom ett slutligt beslut. Det förfarandet saknar stöd i lag.I ärendena om indragning eller nedsättning av sjukpenning uppmärksammades attFörsäkringskassan sällan redovisade tydliga överväganden angåendeförutsättningarna för att ändra ett gynnande beslut till nackdel för den enskilde. I någotärende förekom också att Försäkringskassan höll inne sjukpenning interimistiskt utanatt den enskilde underrättades om det eller att det dröjde innan den enskildeunderrättades.www