Inspektion av Förvaltningsrätten i Falun den 22–24 maj 2023

Den 22–24 maj 2023 genomförde chefsJO en inspektion av Förvaltningsrätten i Falun. ChefsJO:s övergripande intryck av förvaltningsrätten är att den är en väl fungerande domstol.

Vid inspektionen konstaterades att handläggningstiderna i vissa mål varit långa. Dröjsmålen i handläggningen hade ofta uppstått efter det att målen hade markerats som klara för uppsättning. Det fanns ett flertal exempel på socialtjänstmål där handläggningstiden varit alltför lång. Vidare fanns bl.a. ett stort antal skatte- och socialförsäkringsmål som inte hade avgjorts inom skälig tid. ChefsJO framhåller att alltför långa handläggningstider kan påverka förtroendet för domstolens verksamhet och innebära stora påfrestningar för enskilda. ChefsJO ser positivt på att förvaltningsrättens balanser avseende flera måltyper har minskat under 2022 och 2023. Han utgår från att domstolen fortsätter sitt arbete med att korta ned omloppstiderna.

I protokollet tar chefsJO även ställning till de iakttagelser i övrigt som gjordes vid inspektionen. Han gör uttalanden om bl.a. utformningen av domar och beslut, dokumentation och andra handläggningsfrågor, däribland hanteringen av en begäran om förtursförklaring och hanteringen av en begäran om anstånd.