Inspektion av Förvaltningsrätten i Jönköping den 11–13 oktober 2022

Den 11–13 oktober 2022 genomförde chefsJO en inspektion av Förvaltningsrätten i Jönköping. ChefsJO framhåller att förvaltningsrätten framstår som en väl fungerande domstol. Han kunde inte se några brister med anledning av domstolens digitala målhantering, men konstaterar att arbetsrutinen med den s.k. målstatuspilen i målhanteringssystemet Vera innebär vissa risker och att en felaktig hantering kan få allvarliga konsekvenser. Enligt chefsJO är ett mer effektivt signalsystem önskvärt för en enklare och säkrare målhantering. Granskningen visade att domstolens handläggningstider i vissa mål varit långa. Många gånger hade dröjsmålen i handläggningen uppstått efter det att målen blivit klara för avgörande. Det fanns bl.a. flera exempel på skatte- och socialförsäkringsmål som inte hade avgjorts inom skälig tid. ChefsJO understryker att alltför långa handläggningstider många gånger kan innebära stora påfrestningar för en enskild och även påverka förtroendet för domstolens verksamhet. Enligt chefsJO är det positivt att förvaltningsrättens balanser har minskat och omloppstiderna förbättrats under de senaste åren. Domstolens prognos om en ökad målinströmning ger dock anledning till viss oro. I protokollet tar chefsJO även ställning till de iakttagelser i övrigt som gjordes vid granskningen av domstolens handläggning av målen. ChefsJO gör flera uttalanden om utformningen av domar och handläggningsfrågor, däribland kommunicering, användandet av en blankett i skattemål och förordnande av offentligt biträde i ett LVU-mål.