Inspektion av Förvaltningsrätten i Umeå den 5–7 september 2023

JO:s uttalande i korthet: Den 5–7 september 2023 genomförde chefsJO en inspektion av Förvaltningsrätten i Umeå. ChefsJO:s övergripande intryck av förvaltningsrätten är att den är en mycket väl fungerande domstol.

Vid inspektionen konstaterades att handläggningstiderna generellt sett var korta och handläggningen effektiv. ChefsJO framhåller i det sammanhanget domstolens rutin för tidsplanering av mål enligt LVU som ett gott exempel. De domar och beslut som granskades var överlag välskrivna och gav enligt chefsJO intryck av en noggrann prövning.

I protokollet tar chefsJO även ställning till de iakttagelser i övrigt som gjordes vid inspektionen. Han gör uttalanden om bl.a. dokumentation och andra handläggningsfrågor, t.ex. registrering av saken i Vera, kommunicering och hanteringen av ett mål enligt LVM.