Inspektion av Miljö- och byggnadsnämnden i Lidköpings kommun den 8–10 maj 2023

JO har genomfört en inspektion av Miljö- och byggnadsnämnden i Lidköpings kommun i syfte att undersöka nämndens hantering av ärenden på miljö- och hälsoskyddsområdet, i huvudsak ärenden som initierats genom klagomål från enskilda.

Vid inspektionen konstaterades att handlingar och ärenden i allmänhet föreföll vara korrekt registrerade i nämndens ärendehanteringssystem, men att det förekom vissa fel och brister. Det gällde även nämndens registrering av e-postmeddelanden. Vid inspektionen noterades även att det fanns ett antal ärenden där handläggningen avstannat – i vissa fall sedan flera år. JO uppmanar därför nämnden att se över sina rutiner för att följa upp äldre ärenden och att snarast se till att handläggningen av de avstannade ärendena återupptas. Protokollet innehåller också uttalanden i andra frågor, t.ex. om nämndens överklagandehänvisning och hantering av överklaganden.