Inspektion av Polismyndigheten, polisområde nordvästra Skåne, lokalpolisområde Helsingborg den 21 och 22 februari 2023

JO har under de senaste åren förhållandevis ofta fått in klagomål om att polisen har kroppsvisiterat en person eller gjort en husrannsakan i ett fordon för att söka efter vapen eller andra farliga föremål utan att det, enligt anmälarens uppfattning, har funnits grund för åtgärden. JO har i två beslut uttalat sig om de rättsliga förutsättningarna för att genomföra kroppsvisitation och husrannsakan i fordon med stöd av bestämmelserna i 19 § andra stycket 1 respektive 20 a § polislagen (se JO 2020/2021 s. 395 och 406). Besluten följs nu upp med en bred granskning av polisens tillämpning av bestämmelser om kroppsvisitation och husrannsakan i fordon. Inspektionen i lokalpolisområde Helsingborg är den fjärde och sista i den serie av inspektioner som JO genomfört. Tanken med att göra flera inspektioner har varit att JO ska få ett brett underlag för att på ett generellt plan kunna uttala sig om polisens tillämpning av bestämmelserna om kroppsvisitation och husrannsakan i fordon. I detta protokoll redogör JO för vissa iakttagelser från inspektionen men gör inte några närmare uttalanden med anledning av dem. Uttalanden kommer i stället att göras i ett särskilt ärende efter att Polismyndigheten yttrat sig över det som kommit fram vid inspektionerna. Det är JO:s ambition att avsluta granskningen före den 1 juli 2023.