Föranmäld Opcat-inspektion av Polismyndigheten, polisregion Väst, arresten Varberg, den 25 och 26 februari 2020

Enligt JO är den sammantagna bilden efter inspektionen att arresten Varberg fungerar väl. Vid de samtal som JO:s medarbetare hade med arrestpersonalen kom det fram att de har en nära kontakt med stationsbefälen. Stationsbefälens rutin att gå ut och informera sig om läget i arresten såväl när de går på som av sina pass, ger enligt JO goda förutsättningar att skapa en trygg och säker miljö för de intagna. Vidare visar handlingsgranskningen att blanketterna för säkerhetsbedömningarna är korrekt ifyllda, och att även förändringar av tillsynsfrekvenserna har dokumenterats. Utförd tillsyn har dokumenterats på ett utförligt sätt.
I sina uttalanden påminner JO om att intagna ska ges möjlighet att bl.a. sköta sin personliga hygien. Även om de intagna informeras om sina rättigheter när de tas in i arresten, kan situationen var så pass omtumlande att de har svårt att ta till sig informationen. Av detta skäl kan det enligt JO finnas anledning att personalen vid behov påminner de intagna om vilka rättigheter de har.
Vid inspektionen granskades ett antal ärenden som rör omhändertaganden av berusade personer. Som regel är beskrivningarna i ärendena utförliga, och därmed är det möjligt att förstå varför ingripandet har skett.
Slutligen uttalar sig JO om utformningen av Polismyndighetens digitala arrestförteckning (DAF).