Oanmäld Opcat-inspektion av Kriminalvården, häktet Salberga, den 26–28 september 2023

Inspektionen i korthet: Vid häktet Salberga bedrivs verksamhet i två byggnader; hus 10 som inrymmer gemensamhetshäktet och hus 11 som är ett nybyggt restriktions-häkte. Det senare togs i drift i oktober 2022. Ljudisoleringen i båda husen – alltså även det nybyggda – är mycket bristfällig. Man kan samtala mellan celler på samma avdelning och till celler på andra avdelningar. JO påminner om att lyhördhet mellan häktesceller är allvarlig ur flera hänseenden, t.ex. för säkerheten och de intagnas hälsa. Det är enligt JO i förläningen även en rättssäkerhetsfråga. Hon framhåller att Kriminalvården i samband med om- och nybyggnationer måste säkerställa att lokaler inte har dessa allvarliga brister. JO uppmanar häktet att i avvaktan på förändringar av lokalerna överväga andra åtgärder för att motverka risker och problem med lyhördheten, såsom att utöka bemanningen nattetid.
Vid inspektionen blev det tydligt att det finns intagna som blir isolerade. När flera barn är intagna förmår häktet inte att uppfylla det lagstadgade kravet att de har rätt till meningsfull mellanmänsklig kontakt minst fyra timmar dagligen eller att erbjuda övriga intagna isoleringsbrytande åtgärder två timmar dagligen. JO ser mycket allvarligt på situationen och förutsätter att häktet ser över vilka åtgärder som kan vidtas för att utöka tillgången till sådana insatser. Vidare noterades att dokumentationen av isoleringsbrytande åtgärder sker manuellt i flera led. Det som kom fram stärker hennes uppfattning att Kriminalvården behöver ta fram ett digitalt nationellt planerings- och uppföljningsverktyg för att möjliggöra tillförlitliga mätningar av i vilken omfattning intaga ges sådana insatser. I den delen hänvisar JO även till de uttalanden hon nyligen gjort efter en inspektion av häktet Kronoberg (dnr O 21-2023).
Protokollet innehåller också uttalanden om bl.a. den information som en intagen ska få vid inskrivningen och möjligheterna för den enskilde att tillgodogöra sig den.