Oanmäld Opcat-inspektion av Polismyndigheten, polisregion Väst, arresten Borås, den 22 och 23 januari 2020

Vid inspektionen kom det fram att i arresten Borås tillämpas ett standardiserat system för med vilken frekvens en frihetsberövad ska ses till. JO framhåller vikten av att det sker en noggrann individuell säkerhetsbedömning i varje enskilt fall. Om den som genomför säkerhetsbedömningen känner en oro över den intagnes psykiska hälsa måste det även återspeglas i beslutet om tillsyn. Vidare fram­håller JO att ett omhändertagande av en intagens glasögon måste föregås av en prövning av om ett innehav kan äventyra ordningen eller säkerheten. Det är inte acceptabelt att intagna regelmässigt fråntas sina glasögon när de tas in i arresten.

Vid inspektionen kom det fram uppgifter om att det tillämpas en form av belöningssys­tem i arresten Borås. Intagna har gett uttryck för att de måste förtjäna sina rättigheter. Vidare har personal gett uttryck för att intagna som är ”snälla” kan få fler förmåner än andra intagna. Enligt JO är det beskrivna oacceptabelt och JO framhåller att den som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet (1 kap. 9 § regeringsformen). JO upp­manar Polismyndigheten att omedelbart säkerställa att det beskrivna agerandet inte förekommer.

JO uttalar sig även om utformningen av Polismyndighetens säkerhetsbedömning och framhåller vikten av att intagna i en arrest informeras om sina rättigheter.