Opcat-inspektion av Kriminalvården, anstalten Saltvik, den 14 augusti 2018

Vid inspektionen kom det fram att anstalten Saltvik har vidtagit vissa åtgärder för att förbättra möjligheten för intagna på anstaltens avskildhetsavdelning att bl.a. kunna se ut genom cellfönstren. Enligt chefsJO innebär åtgärderna bara en marginell förbättring. ChefsJO har förståelse för att Kriminalvården måste ta hänsyn till de intagnas integritet, men den aspekten kan tillgodoses på ett sätt som inte påverka de intagnas möjligheter att se ut genom fönstren. Vidare konstaterar chefsJO att de problem som tidigare påtalats avseende anstaltens rastgårdar kvarstår. ChefsJO vill att Kriminalvården återrapporterar vilka åtgärder som myndigheten planerar att vidta i dessa frågor.

 

Med anledning av vad som har kommit fram vid inspektionen beslutar chefsJO att i ett särskilt initiativärende utreda förutsättningarna för att placera andra grupper av intagna än de med beslut om säkerhetsplacering på Kriminalvårdens säkerhetsenheter.