Opcat-inspektion av Kriminalvården, anstalten Umeå, den 3 och 4 september 2019

Vid inspektionen kom det fram att anstaltens besöksrum har använts för placering av avskilda intagna. Eftersom det inte är möjligt att registrera beläggning av besöksrummen i Kriminalvårdsregistret (KVR) registreras de intagna i stället i en av anstaltens observationsceller. Enligt chefsJO är det av vikt att det i KVR framgår i vilken cell en intagen är placerad.
Tre rum i anstaltens administrationsbyggnad har använts för placering av intagna. Anstaltsledningen har sett bl.a. säkerhetsrisker med denna ordning och har tillfälligt stängt ner platserna under den tid det förekommer dubbelbeläggning i anstalten. ChefsJO rekommenderar Kriminalvården att se över hur dessa rum ska användas i fortsättningen. Vidare kan det finnas skäl för JO att i ett pågående initiativärende återkomma till vissa av de svårigheter som personalen i anstalten Umeå har lyft fram angående dubbelbeläggningen (JO:s dnr O 19-2019).
Slutligen uttalar sig chefsJO om vikten av att sjukhusbesök planeras på ett sätt som möjliggör att sjukvårdssekretessen kan upprätthållas i förhållande till Kriminalvårdens personal.