Opcat-inspektion av Kriminalvården, häktet Jönköping och Nationella transportenheten, den 7 och 8 mars 2018

JO:s Opcat-verksamhet har under år 2018 ett fokus på transporter av frihetsberövade. Kriminalvården ska, utöver att transportera sina ”egna klienter”, även transportera frihetsberövade personer på begäran av andra myndigheter. Häktet Jönköping används ofta för måltidsuppehåll och ibland för övernattning av frihetsberövade under transport. Mot bakgrund av det ökade antalet frihetsberövade som Kriminalvården transporterar och den mottagningskapacitet som häktet har är chefsJO bekymrad över hur Kriminalvården ska kunna se till att transporter kan ske utan onödigt dröjsmål och samtidigt tillgodose frihetsberövades eventuella behov av tillsyn under transportuppehåll. ChefsJO kommer att fortsatt följa dessa frågor.

 

ChefsJO rekommenderar Kriminalvården att se till att den övervakningskamera som är placerad i häktets observationsrum kan stängas av när en sådan övervakningsåtgärd inte bedöms nödvändig. Vidare uppmanar chefsJO häktet att införa skriftliga rutiner för användandet av kameraövervakning.

 

Beträffande rätten att betrakta omgivningarna genom fönster och från rastgårdar välkomnar chefsJO att det numera går att se rakt ut och uppåt genom fönstren i bostadsrummen. Från sju av häktets rastgårdar går det däremot inte att se rakt ut på omgivningarna och det finns inga planer på att förändra detta. Kriminalvården ska därför återrapportera till chefsJO om vilka åtgärder som myndigheten planerar att vidta avseende häktets rastgårdar senast den 15 januari 2019.