Opcat-inspektion av Kriminalvården, häktet Örebro och Nationella transportenheten, den 12 och 13 februari 2018

JO:s Opcat-verksamhet har under år 2018 ett fokus på transporter av frihetsberövade. Kriminalvården ska, utöver att transportera sina ”egna klienter”, även transportera frihetsberövade personer på begäran av andra myndigheter. Häktet Örebro används ofta för måltidsuppehåll och ibland för övernattning av frihetsberövade under transport. ChefsJO konstaterar att mot bakgrund av det ökade antalet frihetsberövade som Kriminalvården transporterar och den begränsade mottagningskapacitet som häktet har under kvällar och helger är hon bekymrad över hur Kriminalvården ska kunna se till att transporter kan ske utan onödigt dröjsmål och samtidigt tillgodose frihetsberövades eventuella behov av tillsyn under transportuppehåll i häktet alla delar av dygnet. ChefsJO kommer att fortsatt följa denna fråga.

 

ChefsJO rekommenderar Kriminalvården att se till att de övervakningskameror som är placerade i fem av häktets bostadsrum kan stängas av när en sådan övervakningsåtgärd inte bedöms nödvändig. En sådan lösning minskar risken för onödig integritetskränkning av de intagna.

 

ChefsJO understryker att den information som ges till häktade ska vara tydlig och korrekt. Hon förutsätter därför att häktet fortsättningsvis informerar intagna om att ett klädbyte till häktets kläder inte är obligatoriskt, utan att de har rätt att bära sina egna kläder om de önskar.

 

Slutligen ser chefsJO mycket positivt på att det finns ett samverkansavtal mellan Kriminalvården och Region Örebro län med syfte att intagna ska få adekvat vård på vårdinrättning som motsvarar kraven på god vård och samtidigt uppfyller de krav på säkerhet som det innebär att vara placerad i häkte eller anstalt.