Opcat-inspektion av Kriminalvården, häktet Östersund, den 16 och 17 februari 2016

Häktet har varit provisoriskt sedan 2006. Av de redovisade iakttagelserna i protokollet framgår att det inte har skett någon förbättring i fråga om lokalernas utformning eller häktesverksamhetens bedrivande sedan inspektionen 2013. Vad som framkommer om svårigheterna att bedriva hälso- och sjukvårdsverksamhet i häktet förstärker bilden av mycket bristfälliga lokaler.

Jag har mot den bakgrunden ingen anledning att ompröva mitt ställningstagande från 2013 om att lokalerna är direkt olämpliga för bedrivande av häktesverksamhet. Jag vill i detta sammanhang även nämna mitt beslut i initiativärendet om häktade intagnas möjligheter att betrakta sin omgivning (dnr 7173-2014). Jag uttalade där bl.a. att en intagens möjlighet att se ut genom fönstret i sitt bostadsrum och få en uppfattning av omgivningarna kan bidra till att en häktesvistelse upplevs mindre påfrestande, och därmed motverka de negativa följderna av frihetsberövandet.

Häktesledningen har uppgett att det finns planer på att bygga ett nytt häkte, men att det inte finns något finansierat beslut med fastställd tidsplan. Oavsett om en sådan plan antas anser jag att Kriminalvården, om inte omedelbara åtgärder vidtas, ska upphöra med att placera häktade personer i nuvarande lokaler. Med anledning av vad som framkommit uppmanas Kriminalvården att senast den 15 januari 2017 återkomma med en redogörelse för vilka åtgärder som myndigheten vidtagit.