Opcat-inspektion av Kriminalvården, häktet Sollentuna, den 21 och 22 mars 2022

JO har vid en inspektion av häktet Sollentuna särskilt undersökt situationen för frihetsberövade barn och unga. Inspektionen visade att de personalresurser som häktet avsatt för att tillgodose barns rätt till fyra timmars isoleringsbrytande åtgärder dvs. vistelse med personal eller annan, inte räcker om det är fler än ett par barn placerade där. Under helgerna räcker dessutom resurserna endast till ett fåtal barn. Samma resurser ska räcka till unga intagna i häktet.

 

JO konstaterar att kapaciteten och organisationen i häktet Sollentuna uppenbarligen är underdimensionerad för att kunna ge isoleringsbrytande åtgärder till det antal barn, sju stycken, som Kriminalvården har angett som ett riktmärke för häktena i Stockholmsregionen. Detta är enligt JO helt oacceptabelt och hon förutsätter att Kriminalvården vidtar de åtgärder som behövs för att se till att alla barn i häktet får sin lagliga rätt tillgodosedd. I sammanhanget gör JO uttalanden om vad som enligt henne bör anses utgöra en meningsfull mänsklig kontakt.

 

Det kom också fram att ungas möjligheter att få isoleringsbrytande åtgärder påverkades negativt när det fanns intagna barn. JO drar slutsatsen att unga riskerar att bli isolerade när barns rätt till vistelse med annan i häktet tillgodoses. Det är inte heller acceptabelt anser hon och understryker att häktet även under en ansträngd beläggningssituation har ett ansvar för detta arbete.

 

Några unga som varken hade s.k. restriktioner eller var avskilda fick inte vistas i gemensamhet. JO ser allvarligt på att häktet fortfarande inte klarar att tillgodose intagnas rätt till gemensamhet. Även detta kan medföra att unga intagna blir isolerade.