Opcat-inspektion av Kriminalvården, häktet Växjö den 26 mars 2019

Häktet Växjö har 26 platser. Vid inspektionen vistades 25 intagna i häktet. Den 22 mars 2019 var det 27 intagna i häktet, vilket innebär en beläggningsgrad om 104 procent. Vid överbeläggning placerar häktet de intagna förutom i normalceller även i två av häktets tre besöksrum. Det finns en förberedelse i häktet att kunna dubbelbelägga två celler och det innebär att som mest kan det vara 30 intagna i häktet. Vid inspektionen var två intagna placerade i två avbesöksrummen, men det förekom inte någon dubbelbeläggning.

 

Det är möjligt att tillföra besöksrummen viss utrustning för att de ska uppfylla delar av Kriminalvårdens krav för hur en normalcell ska vara utrustad. Vid behov kommer dubbelbeläggning att ske i celler som är något större än en normalcell, genom att en fällsäng ställs in i cellen. Häktet har inte någon skriftlig rutin för dubbelbeläggning. Placeringen av intagna i häktets besöksrum har en negativ inverkan på de intagnas möjlighet att ta emot besök. En överbeläggning i häktet gör det svårare för personalen att tillgodose de intagnas rätt till en timmes daglig utomhusvistelse.