Opcat-inspektion av Kriminalvården, Nationella transportenheten, gruppen för inrikes planering, den 11 och 12 juli 2018

ChefsJO uppmanar Kriminalvården att komplettera det beställningssystem som används vid handräckningstransporter så att det går att kontrollera grunden för att den som ska transporteras är frihetsberövad. Kriminalvården ska senast den 29 mars 2019 komma in med en redogörelse för vilka åtgärder som har vidtagits och planeras. Vidare behöver Kriminalvården omedelbart se över arbetssituationen för transportplanerarna, samt anpassa ärendehanteringssystemet och beställningsformuläret för externa beställare så att transportplaneringen kan utföras på ett sådant sätt att de frihetsberövade transporteras på ett rättssäkert och värdigt sätt.