Opcat-inspektion av Migrationsverket, förvaret i Mölndal, den 17 och 18 januari 2023

Inspektionen i korthet: Förvaret i Mölndal var förhållandevis nyöppnat vid inspektionen och alla avdelningar var ännu inte i drift. Vid inspektionen uppmärksammades allvarliga brister i personalens bemötande av de förvarstagna. JO uttalar att det är oacceptabelt om personalen använder sin överordnade ställning, t.ex. genom särbehandling av vissa förvarstagna eller hot om tvångsåtgärder. JO framhåller att Migrationsverket är ansvarig för att personalen har de kvalifikationer som krävs och att myndigheten behöver säkerställa att verksamheten bedrivs på ett
rättssäkert och likvärdigt sätt i förhållande till de förvarstagna.

Vidare kom det fram att personalen i stor utsträckning genomför kroppsvisitationer samt närvarokontroller och s.k. rumsrondering i de förvarstagnas boenderum. Enligt JO kan det ifrågasättas om detta i alla delar är förenligt med regeringsformens krav på lagstöd för åtgärder som utgör husrannsakan och liknande intrång respektive kroppsvisitation. JO uttalar att Migrationsverket måste säkerställa att det finns stöd i lag för de åtgärder som vidtas.

JO uttalar sig också om de förvarstagnas tillgång till hälso- och sjukvård och om lagkravet på läkarundersökning vid vissa beslut om avskiljande. Mot bakgrund av det som kommit fram konstaterar JO att förvaret varken har rutiner eller en organisation som svarar upp mot detta. Det är enligt JO mycket allvarligt och han förutsätter att Migrationsverket vidtar åtgärder för att säkerställa att läkare så snart som möjligt undersöker den som hålls avskild på grund av att han eller hon utgör en fara för sig själv.

Protokollet innehåller uttalanden även i andra delar, bl.a. om den fysiska miljön, information om rättigheter och rutiner, förvarstagnas tillgång till aktiviteter i förvaret samt om dokumentation av utförd tillsyn.

Mot bakgrund av de brister som uppmärksammades vid inspektionen och att vissa av dem på ett betydande sätt påverkar situationen för de förvarstagna, avser JO att genomföra en uppföljande inspektion av förvaret. En kopia av protokollet skickas till regeringen för kännedom.