Opcat-inspektion av Statens institutionsstyrelse, det särskilda ungdomshemmet Johannisberg, den 14 och 15 november 2022

SiS beslutade i januari 2021 att ungdomshemmet Johannisberg i Kalix ska rustas till högsta säkerhetsnivå, dvs. nivå 1. Vid inspektionen kom det dock fram att det fortfarande återstår ett relativt omfattande arbete innan ungdomshemmet kan anses ha en verksamhet samt en teknisk och fysisk säkerhet som uppfyller kraven för säkerhetsnivå 1. Enligt JO är det bekymmersamt att ungdomshemmet inte kommit längre i arbetet med säkerhetshöjande åtgärder. Särskilt problematiskt är att hemmet inte lyckats uppfylla den grundbemanning som ska finnas vid institutioner i säkerhetsnivå 1. Vid inspektionen kom det fram att ungdomshemmet har haft svårigheter med bemanningen sedan antalet platser utökades under 2020. JO pekar på vissa problem och risker som han ser med ungdomshemmets bemanningssituation. Ett allvarligt problem som uppmärksammades var att de intagna går in i varandras bostadsrum nattetid. Enligt lämnade uppgifter är det svårt med den bemanning som finns på natten att förhindra detta. JO ser allvarligt på dessa uppgifter och att SiS inte har lyckats vidta åtgärder för att säkerställa att barn och ungdomar får en trygg och säker vård. När det gäller tillämpningen av bestämmelserna om avskiljande och vård i enskildhet framhåller JO att det är positivt att så få ungdomar hållits i avskildhet på ungdomshemmet. Oroväckande är dock uppgifterna om att inte all personal som verkställer sådana beslut känner till SiS uppdaterade nationella riktlinjer om avskiljande. Det som kom fram bekräftar återigen att SiS måste säkerställa att riktlinjerna är kända såväl till innehåll som till innebörd och att personalen har tillräckliga kunskaper om de rättsregler som styrt utformningen av riktlinjerna. Vid inspektionen kom det fram att ungdomshemmet slussar ut ungdomar från vård i enskildhet och därmed att ungdomen under en och samma dag kan gå ut och in i vårdformen. JO avser att återkomma i frågan om det finns lagliga förutsättningar för en sådan ordning. JO uttalar sig också om de fysiska förutsättningarna för avskiljande och vård i enskildhet. Det är bekymrande enligt JO att hemmet inte har tillräckligt många utrymmen för vård i enskildhet och att ett utrymme i en källare måste användas i brist på andra alternativ. Ungdomshemmet har dessutom inga lokala anvisningar om det praktiska förfarandet kring avskiljande eller vården i enskildhet. Ledningen bör enligt JO snarast ta fram sådana anvisningar.