Opcat-inspektion av Statens institutionsstyrelse, det särskilda ungdomshemmet Nereby, den 14 och 15 februari 2023

Ungdomshemmet Nereby bedriver sin verksamhet i lokaler belägna i Kungälv och i Göteborg. Det är stora skillnader i standard mellan de äldre lokalerna i Kungälv och de nyare i Göteborg. Det intryck JO får av beskrivningen av lokalerna i Kungälv är att de har sådana brister att de inte är ändamålsenliga och i vissa fall direkt olämpliga för att vårda barn och unga där. Enligt JO är det givetvis inte en acceptabel situation.

Ungdomshemmet har på senare tid inte haft möjlighet att låta nyanställd personal gå SiS grundutbildning. Enligt JO måste ungdomshemmet skyndsamt se till att komma till rätta med att utbildningsbehovet är eftersatt.

Vid inspektionen kom det också fram att ungdomshemmet relativt ofta får ta emot intagna med särskilda resurs- och vårdbehov som hemmet har begränsade förutsättningar att vårda. Om hemmet saknar rätt förutsättningar för att klara av sitt uppdrag är det enligt JO beklagligt, inte minst om det får till konsekvens att barn och unga inte kan få den vård som de är i behov av och har rätt till. En sådan situation kan komma att påverka även andra intagnas möjlighet till vård. Särskilt allvarligt ser JO på
uppgifterna om att blandningen av intagna med skilda vårdbehov på ungdomshemmet Nereby riskerar att leda till hotfulla och våldsamma situationer. Placeringen av barn och unga med särskilda behov är en viktig fråga som JO avser att återkomma till vid kommande inspektioner eller i framtida tillsynsärenden.

Vidare kom det fram att vid ytliga kroppsbesiktningar måste den intagne ta av sig alla kläder och stå naken en kortare stund när personalen betraktar den nakna kroppen. För ett barn eller en ungdom som redan är i en utsatt situation kan det i vissa fall vara väldigt, för att inte säga onödigt, integritetskränkande att behöva stå helt naken inför personalen. JO rekommenderar därför SiS att se över de rutiner som finns och inom ramen för det överväga vilka alternativa tillvägagångssätt som i det enskilda fallet skulle kunna användas. JO uttalar också att ungdomshemmet måste se till att personalen känner till att den unge ska tillfrågas om han önskar att någon särskild person ur personalen genomför eller närvarar vid undersökningen.

Avslutningsvis konstaterar JO att flera av de brister som uppmärksammades vid inspektionen har en nära koppling till platsbristen inom ungdomsvården. JO anser att det som kommit fram bekräftar att platsbristen och de åtgärder som SiS vidtar för att komma till rätta med den fortfarande har en stor påverkan på de enskilda ungdomshemmens möjligheter att ge barn och unga vård i den omfattning och av den kvalitet som de är i behov av och har rätt till. JO bedömer därför att situationen vid  ungdomshemmen fortfarande är mycket oroväckande.