Opcat-inspektion av Statens institutionsstyrelse, det särskilda ungdomshemmet Sundbo

JO inspekterade under våren 2021 fyra av SiS särskilda ungdomshem. Inspektionerna visar att den fördelning av ungdomar mellan SiS olika ungdomshem som myndighetens placeringsenhet gör påverkar de enskilda hemmens förutsättningar att bedriva sin verksamhet och ungdomarnas möjlighet att få lämpligvård. Det har vid inspektionerna också kommit fram att LVU- och LSU-ungdomar vårdas tillsammans. JO avser att följa upp dessa frågor vid en inspektion av SiS placeringsenhet under hösten 2021.

Vid granskningen har det uppmärksammats situationer när ungdomar hålls fast av personal och att SiS då fattar beslut om avskiljande. Det rör sig om situationer när ingripandet avbrutits efter en kort stunds fasthållning därför att ungdomen lugnat ned sig och han eller hon har inte förts till ett särskilt rum för avskiljande. JO uttalar att bestämmelserna om avskiljande i LVU respektive LSU inte är tillämpliga i dessa fall utan att det handlat om situationer som faller inom ramen för nödrätten. Därför ska beslut om avskiljande inte fattas utan det inträffade bör rapporteras som en incident.Om ungdomen däremot har förts till ett utrymme där han eller hon är skild från andra intagna och det inte längre är nödvändigt med ett fysiskt ingripande, är det fråga om ett avskiljande som omfattar hela händelseförloppet.

JO konstaterar att Sundbo haft svårt att komma till rätta med den allvarlig situation som rådde hösten 2018. Med anledning av att det så sent som sommaren 2020 förekommit mycket allvarliga incidenter vid hemmet där personal ska ha använt obefogat våld uttalar JO att han ser mycket allvarlig på detta ur ett trygghets- och säkerhetsperspektiv. Med hänsyn till vad som kommit fram vid inspektionen anser JO att det finns skäl för honom att fortsätta följa förändringsarbetet vid hemmet.