Protokoll från inspektion av Förvaltningsrätten i Falun

Den 22–24 maj 2023 genomförde chefsJO en inspektion av Förvaltningsrätten i Falun. ChefsJO:s övergripande intryck av förvaltningsrätten är att den är en väl fungerande domstol.

Vid inspektionen konstaterades att handläggningstiderna i vissa mål varit långa. Dröjsmålen i handläggningen hade ofta uppstått efter det att målen hade markerats som klara för uppsättning. Det fanns ett flertal exempel på socialtjänstmål där handläggningstiden varit alltför lång. Vidare fanns bl.a. ett stort antal skatte- och socialförsäkringsmål som inte hade avgjorts inom skälig tid. ChefsJO framhåller att alltför långa handläggningstider kan påverka förtroendet för domstolens verksamhet och innebära stora påfrestningar för enskilda. ChefsJO ser positivt på att förvaltningsrättens balanser avseende flera måltyper har minskat under 2022 och 2023. Han utgår från att domstolen fortsätter sitt arbete med att korta ned omloppstiderna.

I protokollet tar chefsJO även ställning till de iakttagelser i övrigt som gjordes vid inspektionen. Han gör uttalanden om bl.a. utformningen av domar och beslut, dokumentation och andra handläggningsfrågor, däribland hanteringen av en begäran om förtursförklaring och hanteringen av en begäran om anstånd.

Ta del av inspektionsprotokoll dnr 3628-2023

Pressbilder

Presskontakt

Vår presstjänst hjälper gärna dig som journalist med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten. Presstelefonen har nummer 08-786 65 00 och är bemannad vardagar 8.30-16.30.

För övriga frågor kontakta vår växel på telefon 08-786 51 00 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-15.00. Du kan även kontakta oss via e-post justitieombudsmannen@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.