Protokoll från inspektion av Miljö- och byggnadsnämnden i Lidköpings kommun

Den 8‒10 maj 2023 genomförde JO en inspektion av Miljö- och byggnadsnämnden i Lidköpings kommun i syfte att undersöka nämndens hantering av ärenden på miljö- och hälsoskyddsområdet, i huvudsak ärenden som initierats genom klagomål från enskilda.

Vid inspektionen konstaterades att handlingar och ärenden i allmänhet föreföll vara korrekt registrerade i nämndens ärendehanteringssystem, men att det förekom vissa fel och brister. Det gällde även nämndens registrering av e-postmeddelanden. Vid inspektionen noterades även att det fanns ett antal ärenden där handläggningen avstannat – i vissa fall sedan flera år. JO uppmanar därför nämnden att se över sina rutiner för att följa upp äldre ärenden och att snarast se till att handläggningen av de avstannade ärendena återupptas. Protokollet innehåller också uttalanden i andra frågor, t.ex. om nämndens överklagandehänvisning och hantering av överklaganden.

Ta del av inspektionsprotokoll dnr 3432-2023.

Pressbilder

Presskontakt

Vår presstjänst hjälper gärna dig som journalist med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten. Presstelefonen har nummer 08-786 65 00 och är bemannad vardagar 8.30-16.30.

För övriga frågor kontakta vår växel på telefon 08-786 51 00 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-15.00. Du kan även kontakta oss via e-post justitieombudsmannen@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.