Protokoll från inspektion av Överförmyndarnämnden i Umeåregionen

JO har den 25‒27 april 2023 genomfört en inspektion av Överförmyndarnämnden i Umeåregionen.

JO konstaterar att det övergripande intrycket är att nämndens verksamhet fungerar väl. Ordningen i de akter som granskats har varit god, och nämndens beslut och underrättelser har i allt väsentligt framstått som tydliga och välmotiverade. Vidare ser JO positivt på nämndens aktiva arbete för att hitta personer som kan tänka sig att utses till gode män och förvaltare. I det avseendet har inspektionen bekräftat JO:s bild att kommunala förvaltarenheter kan vara ett värdefullt verktyg.

JO gör i protokollet uttalanden om dokumentation av uppgifter som kommer fram vid nämndens prövning av gode mäns och förvaltares lämplighet. I ett beslut hade nämnden entledigat en god man på grund av uppgifter i belastningsregistret. Det framgick inte av beslutet vad uppgifterna avsåg. JO bedömer att beslutets motivering varit bristfällig och anser att uppgifterna i det fallet även borde ha diarieförts i huvudmannens akt.

Protokollet innehåller också uttalanden i andra frågor, t.ex. om nämndens bedömning av olika former av klagomål mot gode män och förvaltare liksom om handläggningen av framställningar om utlämnande av allmänna handlingar.

Ta del av inspektionsprotokoll dnr 2868-2023

Pressbilder

Presskontakt

Vår presstjänst hjälper gärna dig som journalist med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten. Presstelefonen har nummer 08-786 65 00 och är bemannad vardagar 8.30-16.30.

För övriga frågor kontakta vår växel på telefon 08-786 51 00 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-15.00. Du kan även kontakta oss via e-post justitieombudsmannen@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.