Protokoll från oanmäld Opcat-inspektion av Kriminalvården, häktet Salberga

JO genomförde den 26-28 september 2023 en oanmäld Opcat-inspektion av Kriminalvården, häktet Salberga. Nu finns protokollet att ta del av.

Inspektionen i korthet: Vid häktet Salberga bedrivs verksamhet i två byggnader; hus 10 som inrymmer gemensamhetshäktet och hus 11 som är ett nybyggt restriktions häkte. Det senare togs i drift i oktober 2022. Ljudisoleringen i båda husen – alltså även det nybyggda – är mycket bristfällig. Man kan samtala mellan celler på samma avdelning och till celler på andra avdelningar. JO påminner om att lyhördhet mellan häktesceller är allvarlig ur flera hänseenden, t.ex. för säkerheten och de intagnas hälsa. Det är enligt JO i förläningen även en rättssäkerhetsfråga. Hon framhåller att Kriminalvården i samband med om- och nybyggnationer måste säkerställa att lokaler inte har dessa allvarliga brister. JO uppmanar häktet att i avvaktan på förändringar av lokalerna överväga andra åtgärder för att motverka risker och problem med lyhördheten, såsom att utöka bemanningen nattetid.

Vid inspektionen blev det tydligt att det finns intagna som blir isolerade. När flera barn är intagna förmår häktet inte att uppfylla det lagstadgade kravet att de har rätt till meningsfull mellanmänsklig kontakt minst fyra timmar dagligen eller att erbjuda övriga intagna isoleringsbrytande åtgärder två timmar dagligen. JO ser mycket allvarligt på situationen och förutsätter att häktet ser över vilka åtgärder som kan vidtas för att utöka tillgången till sådana insatser. Vidare noterades att dokumentationen av isoleringsbrytande åtgärder sker manuellt i flera led. Det som kom fram stärker hennes uppfattning att Kriminalvården behöver ta fram ett digitalt nationellt planerings- och uppföljningsverktyg för att möjliggöra tillförlitliga mätningar av i vilken omfattning intaga ges sådana insatser. I den delen hänvisar JO även till de uttalanden hon nyligen gjort efter en inspektion av häktet Kronoberg (dnr O 21-2023).

Protokollet innehåller också uttalanden om bl.a. den information som en intagen ska få vid inskrivningen och möjligheterna för den enskilde att tillgodogöra sig den.

Ta del av inspektionsprotokoll dnr O 23-2023

Pressbilder

Presskontakt

Vår presstjänst hjälper gärna dig som journalist med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten. Presstelefonen har nummer 08-786 65 00 och är bemannad vardagar 8.30-16.30.

För övriga frågor kontakta vår växel på telefon 08-786 51 00 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-15.00. Du kan även kontakta oss via e-post justitieombudsmannen@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.