Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2021-05-07 Diarienummer:4133-2020

  Kritik mot Varbergs tingsrätt för att under fem månader inte ha hållit någon omhäktningsförhandling beträffande en 17-åring

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-04-28 Diarienummer:O 60-2019

  Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kritiseras för brister i myndighetens tillsyn över den psykiatriska tvångsvården

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-04-27 Diarienummer:466-2019

  Kritik mot Skatteverket för hanteringen av underrättelser om felaktig folkbokföring

  Dölj information

  Sammanfattning

  Skatteverket har vid hanteringen av underrättelser från enskilda, om att andra personer är felaktigt folkbokförda i deras bostad, dröjt i upp till 15 månader innan beslut om ändring i folkbokföringen har fattats. Enligt Skatteverket skapas ett ärende av administrativ karaktär när en underrättelse om felaktig folkbokföring kommer in till myndigheten. Om Skatteverket därefter på eget initiativ startar en utredning om bosättning för den person som uppges ha en felaktig folkbokföringsadress så inleds enligt myndigheten ett förvaltningsrättsligt ärende. ChefsJO konstaterar att även administrativa ärenden i princip faller inom förvaltningslagens tillämpningsområde och att föreskriften om snabb handläggning därför blir tillämplig när en underrättelse kommer in till Skatteverket, dvs. redan innan myndigheten beslutat att inleda en utredning om felaktig folkbokföring.

  Att ha andra personer felaktigt folkbokförda i sin bostad kan på olika sätt påverka den enskilde negativt. Den som har lämnat underrättelsen får dock som utgångpunkt inte ställning som part i ärendet. ChefsJO anser att de uppgiftslämnare som berörs av den felaktiga folkbokföringen ändå normalt bör underrättas om Skatteverkets beslut att inleda utredning och avsluta ärenden, om de har begärt det. Skatteverket behöver därför informera berörda uppgiftslämnare om att de kan begära att bli underrättade om sådana beslut. Den informationen kan lämpligen lämnas på myndighetens webbplats eller direkt till den som lämnat in en underrättelse om felaktig folkbokföring.

  ChefsJO är kritisk till de långa handläggningstiderna och konstaterar att de inte uppfyller förvaltningslagens krav på snabb handläggning. ChefsJO framhåller också att handläggningstiderna innebär att Skatteverket inte fullt ut klarar den uppgift som getts myndigheten i dess instruktion. ChefsJO ser positivt på det förändringsarbete som Skatteverket inlett, men inskärper vikten av att myndigheten följer upp och utvärderar såväl vidtagna som planerade åtgärder. ChefsJO noterar att en särskild utredare har fått i uppdrag att utreda och föreslå åtgärder som bl.a. förbättrar förutsättningarna för att fastställandet av en persons bosättning är korrekt, och finner skäl att översända en kopia av detta beslut till utredaren och till Finansdepartementet.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  466-2019.pdf (283kb)
 • Beslutsdatum:2021-04-22 Diarienummer:O 19-2019

  Beläggningssituationen inom kriminalvården

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-04-20 Diarienummer:O 6-2020

  Initiativ angående handräckning av en 13-åring som omhändertagits med stöd av LVU

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-04-15 Diarienummer:1451-2019

  En person har utan föregående kallelse hämtats till förhör i ett ärende om kontaktförbud utan att det fanns grund för det och därefter placerats i ett låst väntrum utan stöd i lag

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-04-06 Diarienummer:3286-2019

  Kritik mot Region Skåne för att ha begärt tillgång till patientjournaler från en privat vårdgivare utan att ta hänsyn till vårdgivarens tystnadsplikt

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-03-31 Diarienummer:1414-2019

  Örgryte-Härlanda stadsdelsnämnd i Göteborgs stad kritiseras för att dess förvaltning agerade i strid med objektivitetsprincipen i 1 kap. 9 § regeringsformen när den krävde att en persons medverkan i ett panelsamtal skulle ställas in

  Läs mer
Sök beslut