Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2022-01-25 Diarienummer:6365-2019

  Polisen har genomfört en kroppsvisitation på ett sätt som innebar att åtgärden utgjorde en kroppsbesiktning och i ett utrymme som inte uppfyllde rättegångsbalkens krav på avskildhet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-01-21 Diarienummer:6580-2019

  Kritik mot en rådman för kontakter med en av parterna i ett avslutat domstolsärende

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-01-14 Diarienummer:2856-2020

  Kritik mot Socialnämnden i Södertälje kommun för bristande handläggning av ett ärende där ett 13-årigt barn som vårdades i ett familjehem med stöd av socialtjänstlagen kunde antas ha blivit utsatt för ett sexualbrott

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-01-13 Diarienummer:3236-2021

  Viss kritik mot Region Halland för att ha tagit bort möjligheten till digital bokning av vaccination mot covid-19 för personer bosatta utanför regionen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-12-22 Diarienummer:1748-2020

  Initiativärende om Polismyndighetens förmansprövningar vid omhändertagande för berusning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-12-21 Diarienummer:9564-2020

  Arbetsförmedlingen kritiseras för långsam handläggning av ett ärende om omprövning

  Dölj information

  Sammanfattning

  I ett ärende om omprövning uppgick Arbetsförmedlingens
  handläggningstid till över fyra månader. Även om det inledningsvis förekom viss aktivitet i ärendet, blev det under nästan tre månader liggande helt utan åtgärd. Enligt JO är det inte godtagbart och Arbetsförmedlingen får kritik för handläggningen.

  Arbetsförmedlingen har i sitt remissvar uppgett att handläggningstiderna i ärenden om omprövning har ökat markant efter sommaren 2020 och att handläggningstiderna i maj 2021 var så pass långa som uppemot 22 veckor. JO uttalar att det av
  rättssäkerhetsskäl är av stor vikt att ett ärende om omprövning handläggs i enlighet med 9 § förvaltningslagen (2017:900) och prövas inom en godtagbar tid. Som regel är en omprövning en förutsättning för att Arbetsförmedlingens beslut, i de fall det är
  möjligt, ska kunna överklagas, och en utdragen omprövningsprocess hos Arbetsförmedlingen fördröjer därmed i motsvarande utsträckning också den enskildes möjlighet att få ärendet domstolsprövat.

  JO ser allvarligt på det som har kommit fram om Arbetsförmedlingens problem med långa handläggningstider i ärenden om omprövning och avser att följa utvecklingen på området.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  9564-2020.pdf (123kb)
 • Beslutsdatum:2021-12-20 Diarienummer:8824-2019

  Allvarlig kritik mot Polismyndigheten för att ha beslutat om verkställighetsförvar och verkställt ett beslut om utvisning trots att utvisningsbeslutet hade upphört att gälla samt mot Migrationsverket för verkställighet av förvarsbeslutet.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-12-20 Diarienummer:2939-2021

  Anmälan mot Eksjö tingsrätt med påstående om åtgärd i strid med efterforskandeförbudet vid en begäran om att få ta del av allmänna handlingar

  Läs mer
Sök beslut