Brister vid polisens användning av kroppsvisitation och husrannsakan i fordon

JO Per Lennerbrant har genomfört inspektioner i fyra lokalpolisområden för att granska hur polislagens bestämmelser används vad gäller kroppsvisitation och husrannsakan i fordon i brottsförebyggande syfte. Granskningen visar att förutsättningarna för tvångsmedelsanvändningen inte prövas i enlighet med lagen.

– De aktuella bestämmelserna i polislagen tillämpas inte i enlighet med lagtexten. Det är oacceptabelt och innebär en fara för rättssäkerheten för enskilda. Jag ser allvarligt på det som kommit fram, säger JO Per Lennerbrant.

Polisen har i vissa situationer rätt att i brottsförebyggande syfte genomföra kroppsvisitationer och husrannsakan i bl.a. fordon för att söka efter vapen eller andra farliga föremål. Det får endast ske i riskfyllda situationer där omständigheterna ger anledning att tro att föremålen kommer att användas vid våldsbrott.

JO har granskat dokumentation från drygt 650 ingripanden och hållit samtal med enskilda poliser. Granskningen visar att det i dokumentationen i princip aldrig redovisas överväganden och slutsatser om hur riskfylld en situation har varit. Vapen har anträffats i 10–15 procent av fallen som granskats.

I ett beslut i juni 2020 uttalade JO Per Lennerbrant att de aktuella bestämmelserna har brister och att de kan vara svåra tillämpa i praktiken. Han väckte därför frågan hos regeringen om en översyn. Det har därefter fortsatt att komma in klagomål till JO. JO beslutade därför att granska polisens tillämpning av de aktuella bestämmelserna genom en serie inspektioner som genomfördes i Linköping, Örebro, Luleå-Boden och Helsingborg.

– Bestämmelserna har sin bakgrund i förhållanden som rådde under 1980-talet. I dag ser samhället och brottsligheten delvis annorlunda ut. Den översyn av lagstiftningen som jag redan uppmärksammat regeringen på är angelägen, säger JO Per Lennerbrant.

Ta del av beslutet, dnr 2199-2023

Ta del av inspektionsprotokollen:

Protokoll från inspektion av lokalpolisområde Linköping, dnr 4271-2022

Protokoll från inspektion av lokalpolisområde Örebro, dnr 7438-2022

Protokoll från inspektion av lokalpolisområde Luleå-Boden, dnr 9829-2022

Protokoll från inspektion av lokalpolisområde Helsingborg, dnr 590-2023

Pressbilder

Presskontakt

Vår presstjänst hjälper gärna dig som journalist med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten. Presstelefonen har nummer 08-786 65 00 och är bemannad vardagar 8.30-16.30.

För övriga frågor kontakta vår växel på telefon 08-786 51 00 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-15.00. Du kan även kontakta oss via e-post justitieombudsmannen@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.