JO-kritik om hanteringen av en avskildhetsplacering

Efter ett rymningsförsök från anstalten Norrtälje placerades en intagen i avskildhet under lång tid och var under stora delar av den tiden föremål för ständig tillsyn. JO är kritisk till hanteringen av fallet.

Med anledning av uppgifter i pressen om att en intagen varit placerad i avskildhet i anstalten Norrtälje under lång tid beslutade chefsJO Elisabet Fura att öppna ett initiativärende för att utreda saken. Kriminalvården har yttrat sig över hanteringen av fallet och bl.a. gjort gällande att anstalten vidtagit åtgärder för att åstadkomma lättnader för den intagne. 

– Vi har noga gått igenom de anteckningar som gjorts i samband med tillsynen av den intagne. Min slutsats är att anstalten Norrtälje inte vidtagit isoleringsbrytande åtgärder i någon större omfattning, säger chefsJO Elisabet Fura. 

Avskildhetsplaceringen hade pågått under tre månaders tid och under huvuddelen av denna tid var den intagne placerad i en s.k. kalcell som enbart var utrustad med en säng. Under tiden i kalcell var den intagne även ställd under ständig tillsyn (sekundbevakning).

Det innebär att den intagne under två månaders tid har vistats i stort sett ensam i ett kalt rum eller ensam på en rastgård – hela tiden ställd under ständig tillsyn. Det krävs inte alltför livlig fantasi för att förstå vad en vistelse under sådana förhållanden kan ha för påverkan på en intagen, säger chefsJO Elisabet Fura.

Kriminalvården får allvarlig kritik för att inte i ett tidigare skede ha omplacerat den intagne och på så sätt försökt komma till rätta med den intagnes situation.

Under tiden i avskildhet fattade Kriminalvården totalt nio omprövningsbeslut med innebörden att den intagne skulle fortsatt vara placerad i avskildhet. I besluten har Kriminalvården endast konstaterat att det förelegat fortsatt risk för att den intagne skulle rymma. Detta förhållande kan dock inte ensamt leda till att en intagen placeras i avskildhet, utan det krävs dessutom att det kan antas att den intagne är särskilt benägen att fortsätta allvarlig brottslig verksamhet.

Det är mycket allvarligt att det inte skett en fullständig prövning av förutsättningarna i bestämmelsen i fängelselagen när Kriminalvården fattat de mycket långtgående besluten. Denna brist har avsevärt försvårat för den intagne att kunna ta ställning till ett eventuellt överklagande, avslutar chefsJO Elisabet Fura.

Läs hela beslutet

Senast uppdaterad 2014-06-12