JO utreder inte REVA

JO-anmälningarna angående polisens inre utlänningskontroll i tunnelbanan skrivs av

Under de senaste månaderna har det i media förekommit en debatt om polisens metoder vid inre utlänningskontroll. En fråga som har tagits upp är att polisen har stoppat ”plankare” i tunnelbanan och i anslutning därtill genomfört en inre utlänningskontroll. Det har även förekommit påståenden om att polisen utfört utlänningskontroller av personer som inte plankat eller begått något annat brott samt att det skulle ha skett på ett diskriminerande sätt. 

Polismyndigheten får enligt 9 kap. 9 § utlänningslagen utföra en inre utlänningskontroll om det finns grundad anledning att anta en utlänning saknar rätt att uppehålla sig i landet eller det annars finns särskild anledning till kontroll. Kontrollåtgärd får alltså inte tillgripas utan särskild anledning. Det har i både i förarbeten och i JO-uttalanden framhållits att endast den omständigheten att en person har ett utseende som uppfattas som utländskt inte kan ge tillräcklig anledning att stoppa vederbörande på gatan och inleda en utlänningskontroll. 

Efter den mediala uppmärksamheten startade bl.a. ett upprop på Facebook (REVA Spotter Stoppa Tbanepolisen), i vilket man uppmanade personer, som ansåg sig, utan anledning, ha blivit stoppade och identitetskontrollerade av polis, att anmäla saken till JO. 

Till JO har det kommit in sammanlagt nio anmälningar mot Polismyndigheten i Stockholms län avseende inre utlänningskontroll, främst i tunnelbanan. Inte i någon av anmälningarna har anmälaren, såvitt framkommit, varit direkt berörd. I stället har det hänvisats till uppgifter i media och den allmänna samhällsdebatten. 

Justitieombudsmannen Hans-Gunnar Axberger beslutade den 28 december 2012 respektive den 18 januari 2013 att skriva av två av anmälningarna. 

Efter att ha granskat lagstiftningen och tagit del av den debatt som förevarit har chefsjustitieombudsmannen Elisabet Fura beslutat att inte vidta någon ytterligare åtgärd i anledning av vad som framkommit i övriga anmälningar. Ärendena mot Polismyndigheten i Stockholms län har därför skrivits av. 

Ärendenummer hos är JO dnr 1297-2013 och dnr 1114-2013.

Senast uppdaterad 2013-05-06