JO vill se över kommunernas rätt att delegera

Ställföreträdande JO Lilian Wiklund vänder sig till regeringen för att få till stånd en översyn av socialnämndernas möjlighet att delegera beslutanderätten i vissa frågor som rör lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Bild på stf JO Lilian Wiklund Fotograf: Pernille TofteStf JO Lilian Wiklund

Bakgrunden är att Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har slagit fast att beslut med stöd av 14 § LVU om att hemlighålla ett barns vistelseort inte kan delegeras annat än i brådskande fall och då endast till ordföranden eller till en annan ledamot som socialnämnden utsett.

– HFD:s avgörande innebär en ny syn på delegationsbestämmelserna och leder till att beslut enligt LVU om att inte röja den unges vistelseort inte kan delegeras till ett utskott. Frågan är om det också finns anledning att bedöma andra beslut enligt LVU på samma sätt, säger stf JO Lilian Wiklund.

Individärenden inom socialtjänsten är ofta känsliga och det är vanligt att dessa behandlas inom utskott. Syftet är att uppgifterna ska hanteras inom en trängre krets.

– Att beslut som rör tvång mot en enskild inte skulle få fattas av ett utskott kan knappast överensstämma med hur lagstiftaren har avsett att dessa frågor ska hanteras. Det finns därför anledning att göra en översyn av bestämmelserna om delegation i socialtjänstlagen och kommunallagen, säger Lilian Wiklund.

Frågan om delegation av beslutanderätt har aktualiserats i JO:s ärende med dnr 7984-2016. JO har skickat en kopia av sitt beslut till Regeringskansliet (Socialdepartementet och Finansdepartementet).

Kontakt: Föredragande Caroline Hellström, tel: 08-786 62 35, e-post: caroline.hellstrom@jo.se

Läs besluten i sin helhet

Senast uppdaterad 2017-12-21