JO yttrar sig över SOU 2021:90

JO Katarina Påhlsson har i dag yttrat sig över betänkandet En översyn av den straffrättsliga regleringen om preskription (SOU 2021:90)

Läs hela remissyttrandet

Senast uppdaterad 2022-03-14