JO yttrar sig över betänkandet SOU 2020:35

JO Thomas Norling har yttrat sig över betänkandet Kontroll för ökad tilltro – en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2020:35). 

Läs hela remissyttrandet