JO yttrar sig över förslaget att ytterligare begränsa möjligheten att hålla allmänna sammankomster

Bild på JO Per Lennerbrant Fotograf: Foto: Pernille TofteJO Per Lennerbrant (foto: Pernille Tofte)

JO Per Lennerbrant uttalar i yttrandet att förslaget innebär att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i praktiken nu förbjuds helt och utgör således en synnerligen långtgående begränsning av grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Enligt JO saknas det en djupare analys i vad mån förslaget är ändamålsenligt ur smittskyddssynpunkt och även i flera andra viktiga avseenden. Mot bakgrund av det mycket tungt vägande intresset att begränsa den ökande smittspridningen framstår det dock enligt JO i nuläget inte som orimligt att under en kortare tid införa den föreslagna begränsningen. Begränsningen till åtta personer bör enligt JO vara tidsbegränsad och han avstyrker att den ska gälla tills vidare.

JO Per Lennerbrant säger i en kommentar: En så extrem åtgärd som denna bör inte gälla tills vidare utan vara tidsbegränsad. Den korta remisstiden och urvalet av remissinstanser riskerar att medföra att konstitutionella aspekter inte blir tillräckligt belysta och inte ge tillräckliga möjligheter till en granskning i efterhand av regeringens åtgärder. Regeringskansliets beredning av förslaget inger därför betänkligheter.

För ytterligare information eller vid intervjuförfrågan kontakta Anders Jansson, 08-786 50 98, anders.jansson@jo.se 

Läs hela remissyttrandet

Senast uppdaterad 2020-11-19