JO:s bevakning av frihetsberövades situation under coronautbrottet

Det pågående utbrottet av coronaviruset medför stora påfrestningar i samhället och vissa grupper riskerar att drabbas extra hårt av såväl smittan som de extraordinära åtgärder myndigheterna nu vidtar. JO:s uppdrag att främja rättssäkerheten och bevaka att medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter inte kränks blir därför ännu viktigare under dessa förhållanden. 

Till de grupper som enligt JO löper särskild risk att drabbas i den nuvarande situationen hör frihetsberövade människor. De har små möjligheter att själva påverka sin livssituation, är mycket beroende av respektive institutions hantering och bor ofta tätt med få alternativ till social distansering. Det gäller exempelvis intagna i Kriminalvårdens häkten och anstalter, i Migrationsverkets förvar eller i olika hem för tvångsvård inom socialtjänsten.

JO har i egenskap av nationellt besöksorgan enligt ett tilläggsprotokoll till FN-konventionen mot tortyr (det s.k. Opcat-protokollet) ett särskilt uppdrag att förebygga kränkningar och omänsklig behandling av frihetsberövande personer. Det uppdraget förutsätter alltså att JO ska agera förebyggande, varför den efterhandsgranskning som JO vanligtvis utför i sin tillsyn inte är tillräcklig. Samtidigt försvåras i dagsläget inspektioner på plats, som är det viktigaste redskapet i JO:s Opcat-verksamhet. FN har i anledning av den pågående pandemin nyligen kommit med speciella rekommendationer till berörda stater och organ.

De fyra ombudsmännen överväger nu hur uppdraget som nationellt besöksorgan ska kunna fullgöras på bästa sätt i den rådande situationen, också med beaktande av bl.a. risken för smittspridning och belastningen på många myndigheter. Som ett första steg inleds en granskning av situationen för frihetsberövade i häkten och anstalter, på uppdrag av JO Katarina Påhlsson. Granskning av andra verksamheter där det finns frihetsberövade kommer därefter att följa. Tillsynen kommer att anpassas efter rådande förhållanden och efter en dialog med berörda myndigheter.

Det är angeläget att JO fullgör sitt uppdrag även i det ansträngda läge som det svenska samhället befinner sig i. JO:s granskning av frihetsberövades situation under smittspridningen av coronaviruset kan inte vänta, men även på andra områden kan särskilda insatser bli aktuella, säger chefsJO Elisabeth Rynning. 

Senast uppdaterad 2020-04-01