Statens institutionsstyrelse har under en längre tid felaktigt använt de särskilda befogenheterna avskiljande och vård i enskildhet

JO har under flera år uppmärksammat att Statens institutionsstyrelse (SiS) haft problem med att använda de särskilda befogenheterna avskiljande och vård i enskildhet. Nu uttalar JO bl.a. att SiS ännu inte har kommit till rätta med problemen.

Bild på JO Thomas Norling Fotograf: JOJO Thomas Norling (bild: Pernille Tofte)

I två ärenden har JO Thomas Norling granskat hur SiS använder sig av de särskilda befogenheterna avskiljande och vård i enskildhet. Han har idag meddelat beslut i båda ärendena.

Det ena beslutet avser ett initiativärende, vars syfte har varit att ge en mer samlad bild av de problem i SiS verksamhet som JO uppmärksammat under relativt många år. I beslutet uttalar sig JO Thomas Norling om bl.a. SiS tillämpning av bestämmelserna om avskiljande och vård i enskildhet, behovet av ändamålsenliga lokaler och uppföljning av sådana beslut. Han framhåller att de problem och brister som tidigare uppmärksammats i varierande utsträckning fortfarande finns kvar i verksamheten, och att de fortsatt riskerar att drabba intagna. En viktig orsak som framkommit, och som delvis förklarar de brister som noterats, är att ansvarig personal verkat sakna de kunskaper som krävs för att kunna tillämpa bestämmelserna på ett rättssäkert sätt. Det handlar både om beslutsfattare och de som har att verkställa beslut. Enligt JO Thomas Norling vilar det ett mycket stort och viktigt ansvar på SiS att säkerställa att verksamheten är rättssäker och att den är det på myndighetens samtliga institutioner.

– Min uppfattning är att det behövs mer rättslig styrning och stöd i SiS verksamhet och att den är mer proaktiv och tydligare än i dag. Annars finns det en risk för att SiS under överskådlig tid inte kommer till rätta med de allvarliga tillämpningsproblem som fortfarande finns inom myndigheten, säger Thomas Norling.

Det andra beslutet rör LVM-hemmet Fortunagården där en intagen hade varit skild från övriga intagna under två dygn. SiS personal prövade dock aldrig om förutsättningar för avskiljande eller vård i enskildhet var uppfyllda. Eftersom personalen inte gjorde någon sådan prövning, fanns det inte heller något beslut att dokumentera i den intagnas journal. JO Thomas Norling uttalar bl.a. att det är mycket allvarligt att personalen inte förstod att åtgärden att hålla den intagna avskild under två dygn innebar en begränsning av den intagnas rättigheter som de behövde lagstöd för.

– Det får naturligtvis inte förekomma att personalen inte förstår den rättsliga innebörden av en åtgärd och att den inte dokumenteras, säger Thomas Norling.

JO finner anledning att skicka en kopia av båda besluten till regeringen för kännedom.

Läs hela besluten:

För ytterligare information kan tf byråchef Karl Lorentzon eller föredragande Karim Ouahid kontaktas via JO:s presskontakt, 08-786 65 00 eller kommunikation@jo.se

Korta fakta

Om avskiljande och vård i enskildhet

En intagen i en av SiS institutioner får hållas i avskildhet under en viss begränsad tid om det är särskilt påkallat på grund av att han eller hon uppträder våldsamt eller är så påverkad av berusningsmedel att han eller hon inte kan hållas till ordningen. Den intagne ska då stå under fortlöpande uppsikt av personalen.

Vidare kan en intagen ges vård i enskildhet om det krävs med hänsyn till den intagnes speciella behov av vård, hans eller hennes säkerhet eller övriga intagnas säkerhet. Ett beslut om vård i enskildhet innebär att den intagne hindras från att träffa andra intagna. Sådan vård ska vara anpassad efter den intagnes individuella vårdbehov. En fråga om vård i enskildhet ska prövas fortlöpande och alltid omprövas inom sju dagar från senaste prövning.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen för en period om fyra år. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.
Senast uppdaterad 2022-11-21