Rapport från Europarådets kommitté mot tortyr (CPT)

CPT har i en nyligen publicerad rapport uppmanat Sverige att vidta åtgärder för att bl.a. förbättra förhållandena för intagna i häkten.

Bild på chefsJO Elisabeth Rynning. Foto: Pernille Tofte Fotograf: JOChefsJO Elisabeth Rynning (foto: Pernille Tofte)

CPT:s huvudsakliga uppgift är att granska situationen för frihetsberövade i Europarådets medlemsländer. Vid sitt besök i Sverige i januari 2021 samtalade kommitténs medlemmar med justitieombudsmännen och besökte ett antal institutioner, bl.a. häkten och psykiatriska kliniker. Iakttagelserna sammanställdes i en rapport som publicerades den 9 september 2021.

– Jag konstatera att CPT i rapporten tar upp flera av de brister som Riksdagens ombudsmän (JO) under lång tid och återkommande uppmärksammat i sin tillsynsverksamhet, säger chefsJO Elisabeth Rynning. Det handlar bl.a. om de negativa konsekvenser som den ansträngda beläggningssituationen inom kriminalvården för med sig för de intagna och isoleringen av intagna i häkten. CPT har även följt upp rättssäkerhetsaspekterna för intagna i tvångspsykiatrin. Det handlar bl.a. om möjligheten att få en ny medicinsk bedömning och att en läkare personligen ska undersöka patienten i direkt anslutning till ett beslut om fastspänning.

I rapporten tar CPT även upp bl.a. hur myndigheter som verkställer frihetsberövanden har hanterat den pågående coronapandemin.

– Rapporten är ett viktigt underlag för JO:s tillsyn och det förebyggande arbete som utförs inom ramen för ombudsmännens Opcat-uppdrag, konstaterar chefsJO.


Fakta om Opcat

Sverige har anslutit sig till tilläggsprotokollet till FN:s tortyrkonvention (förkortat Opcat) och samtliga länder som har gjort det måste ha ett nationellt besöksorgan (NPM, National Preventive Mechanism). Sedan 2011 fullgör JO det uppdraget. Opcat-enheten bistår justitieombudsmännen i uppdraget som NPM och besöker regelbundet platser där människor hålls frihetsberövade. Opcat-uppdraget innebär att genom bl.a. regelbundna inspektioner förebygga att människor som hålls frihetsberövade utsätts för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

CPT:s rapport

Rapporter med koppling till CPT-rapporten

Senast uppdaterad 2021-09-09