Allvarlig JO-kritik mot Kronofogden

Myndighetens handläggningstider för manuella ansökningar om betalningsföreläggande har under nästan ett år varit oacceptabelt långa, menar JO.

Bilfd på JO Katarina Påhlsson Fotograf: JOJO Katarina Påhlsson

JO riktar allvarlig kritik mot Kronofogdemyndigheten för långa handläggningstider när det gäller hanteringen av betalningsföreläggande, det vill säga verksamheten att enkelt och snabbt driva in skulder åt privatpersoner och företag.

Det handlar framför allt om att handläggningen av de manuella ansökningarna dragit ut på tiden. I de fem ärenden som JO utrett tog det mellan tre och fyra månader innan ärendena ens blev registrerade.

– Skillnaden i den totala hanteringstiden mellan manuella och maskinella ansökningar har varit markant och kan inte anses vara förenlig med den s.k. likabehandlingsprincipen, säger justitieombudsmannen Katarina Påhlsson.

Bristerna i myndighetens hantering har medfört att det har varit svårt att identifiera ansökningarna och myndigheten har inte heller kunnat svara på frågor från sökandena eller snabbt kunnat lämna ut allmänna handlingar.

– Den långsamma registreringen av ansökningarna är inte förenlig med offentlighets- och sekretesslagen och myndigheten har inte följt tryckfrihetsförordningens bestämmelser att skyndsamt tillmötesgå en enskilds begäran om handlingsutlämnande. Jag ser mycket allvarligt på detta, säger JO Katarina Påhlsson.

Kronofogden har delvis förklarat de långa handläggningstiderna med införandet av ett nytt it-system. JO menar dock att myndigheten brustit i planeringen och sjösättningen av det nya systemet och även försummat att beakta förvaltningsrättsliga krav för ärendehandläggningen.

– Den långsamma hanteringen kan skapa problem för den som får vänta på sina pengar – något som kan ha stor betydelse för den enskildes personliga och ekonomiska förhållanden. Myndigheten får allvarlig kritik, avslutar Katarina Påhlsson.

----------------

För mer information kontakta byråchefen Carina Sjögren, tel. 08-786 51 00.

Läs hela JO-beslutet

Senast uppdaterad 2020-06-15