JO utreder inte klagomålen om vaccinpass

JO går inte vidare med klagomålen mot Folkhälsomyndigheten om vaccinationsbevis, s.k. vaccinpass, då myndigheten agerat inom ramen för gällande regler. Även klagomålen mot regeringen skrivs av då JO inte har rätt att granska regeringen eller statsråden.

Bild på chefsJO Erik Nymansson Fotograf: JOChefsJO Erik Nymansson (bild: Pernille Tofte)

JO har sedan i slutet av november fått in ett stort antal anmälningar om vaccinationsbevis som i huvudsak riktade sig mot riksdagen, regeringen och Folkhälsomyndigheten. De klagande menade nästan undantagslöst att införandet av vaccinationsbevis strider mot grundläggande fri- och rättigheter och att åtgärden är oproportionerlig.

Bakgrunden till anmälningarna var att Folkhälsomyndigheten hemställt om att regeringen skulle fatta beslut om ändring i begränsningsförordningen och införa vaccinationsbevis som en smittskyddsåtgärd. Regeringen beslutade senare i enlighet med hemställan.

– Hemställan, som inte utgjorde någon myndighetsutövning mot enskild, grundades på epidemiologiska bedömningar, som det inte är JO:s uppgift att överpröva, säger chefsJO Erik Nymansson.

JO:s huvuduppgift är att kontrollera om myndigheterna följt de regler som gäller för hur ärenden ska handläggas. Det är i huvudsak en juridisk granskning av formella frågor.

– Folkhälsomyndigheten har utfärdat föreskrifter som preciserar när vaccinationsbevis kan användas. Min bedömning är att myndigheten inte har gått utöver sitt normgivningsbemyndigande och jag ser inte heller något annat skäl till att utreda klagomålen mot Folkhälsomyndigheten, säger chefsJO Erik Nymansson.

Av instruktionen för JO framgår att ombudsmännen inte får granska riksdagens ledamöter, regeringen eller statsråden.

– Jag är förhindrad att granska regeringen och kommer därför inte att utreda de klagomål som är riktade mot den. Övriga klagomål, som riktats mot andra än de nyss nämnda, ger inte heller anledning till någon åtgärd eller något uttalande från min sida, avslutar chefsJO Erik Nymansson.

Läs hela JO-beslutet. dnr 9136 m.fl.

ChefsJO Erik Nymansson har i dag även lämnat ett remissvar på regeringens promemoria Vaccinationsbevis på serveringsställen och i andra verksamheter, smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik och förlängning av begränsnings- och serveringsförordningarna.

För mer information kontakta informationsansvarig Anders Jansson, 08-786 50 98, anders.jansson@jo.se.

Fakta om JO

JO är en del av riksdagens kontrollmakt och har till uppgift att på riksdagens vägnar utöva tillsyn över tillämpningen i offentlig verksamhet av lagar och andra författningar. Utgångspunkten för JO:s verksamhet är den enskildes intresse av att bli föremål för en lagenlig och även i övrigt korrekt behandling från myndigheternas sida. JO-ämbetet är en del av det konstitutionella skyddet för den enskildes grundläggande fri- och rättigheter.

  • JO kan inte ändra en myndighets beslut.
  • JO:s huvuduppgift är att kontrollera om myndigheterna har följt de regler som gäller för hur ärenden ska handläggas. Det rör sig om en juridisk granskning av formella frågor. JO brukar inte uttala sig om myndigheternas bedömningar och beslut i olika sakfrågor, t.ex. medicinska bedömningar. JO prövar inte heller frågor om skadestånd.
  • JO är i princip fri att avgöra vad som ska utredas och besluten kan inte överklagas.
  • Det är i princip bara myndigheter och deras anställda som står under JO:s tillsyn.
  • JO är förhindrad att granska riksdagens ledamöter, regeringen och statsråden. Det följer av 2 § tredje stycket lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän.
Senast uppdaterad 2021-12-16