JO-beslut om tillämpningen av barnkonventionen i två polisärenden

JO Per Lennerbrant har fattat beslut i två ärenden som rör polisens tillämpning av barnkonventionen. Det ena fallet gäller kroppsvisitation av två barn och det andra fallet ett barn som fick teckentolka information åt en anhörig under en husrannsakan.

JO Per Lennerbrant Fotograf: Foto: Pernille TofteJO Per Lennerbrant (foto: Pernille Tofte)

I det första fallet handlar det om två bröder, 10 respektive 15 år gamla, som blev kroppsvisiterade av polisen. JO Per Lennerbrant har granskat hur polisens agerande stämmer överens med barnkonventionens bestämmelser.

Polisen fick larm om ett bråk med knivbeväpnade personer. Kroppsvisitation genomfördes av alla inblandade för att ta om hand eventuella vapen. Senare kom det fram att det handlade om en inspelning av en musikvideo där vapen användes som rekvisita, men det visste inte polisen när de kom till platsen.

Per Lennerbrant gör bedömningen att kroppsvisitationen av barnen inte var oförenlig med barnkonventionen. Det gäller även med beaktande av den särskilda restriktivitet som ska prägla bedömningen när det gäller 10-åringen.

–  De hänsyn som enligt barnkonventionen ska tas till barnets bästa och barnets rätt till sin integritet måste ges särskild vikt vid avvägningen av det behov som finns av att genomföra en kroppsvisitation. Dessa hänsyn väger tyngre ju yngre barnet är. I det aktuella fallet bedömer jag att det var nödvändigt med en kroppsvisitation för att kontrollera om någon bar på en kniv eller annat vapen, säger Per Lennerbrant.

Det andra fallet handlar om en husrannsakan i en bostad där en 12-åring fick teckentolka viss information åt sin mamma. Polisen hade inte på förhand någon information om att det fanns behov av tolk, utan upptäckte det först när de kom till bostaden.

JO Per Lennerbrant gör bedömningen att det inte var förenligt med barnkonventionens bestämmelse om barnets bästa att låta barnet teckentolka åt mamman. Han anser dock inte att det finns tillräckliga skäl att kritisera polisens agerande.   

–  Vid bedömningen har jag vägt in att det inte finns något regelverk om att använda barn som tolkar samt att den information som lämnades var allmänt hållen och syftade till att snabbt och enkelt förklara varför poliserna var i bostaden, säger Per Lennerbrant.

Barnkonventionen är relativt ny som lag i Sverige.

–  I ärenden som rör barn är det viktigt att myndigheter beaktar barnkonventionens bestämmelser. Jag får säkert anledning att återkomma till barnkonventionen i min tillsyn över Polismyndigheten.

JO Per Lennerbrant är tillgänglig för frågor från media under dagen. Han kontaktas via kommunikatör Maria Ennefors, 08-786 41 67, maria.ennefors@jo.se

Läs hela besluten

Senast uppdaterad 2022-10-24