JO:s granskning av Migrationsverkets hantering av dröjsmålstalan enligt förvaltningslagen

JO Per Lennerbrant har i ett särskilt initiativärende granskat hur Migrationsverket hanterat s.k. dröjsmålstalan i medborgarskapsärenden och kritiserar myndigheten för att ha kringgått lagstiftningen.

Bild på JO Per Lennerbrant Fotograf: Foto: Pernille TofteJO Per Lennerbrant (foto: Pernille Tofte)

År 2018 trädde en ny förvaltningslag i kraft och en nyhet var att enskilda fick en möjlighet att skynda på en myndighets ärendehandläggning genom en s.k. dröjsmålstalan. När en myndighet får en begäran om påskyndande ska den ta ställning till begäran inom fyra veckor. Från det att förvaltningslagen trädde i kraft i juli 2018 till den sista oktober 2020 kom det in närmare 80 000 framställningar om dröjsmålstalan till Migrationsverket som rörde medborgarskapsärenden. Det stora antalet framställningar innebar en påtagligt ökad belastning för myndigheten och kraftfulla åtgärder behövdes för att hantera situationen.

Förutom omprioriteringar införde myndigheten ett automatiserat förfarande som innebar att alla framställningar i ärenden som inte hunnit fördelas till handläggare avslogs automatiskt. Som skäl för avslaget angavs att Migrationsverket inte hunnit avgöra ärendet inom fyra veckor.

Vid tillkomsten av den aktuella bestämmelsen, 12 § i förvaltningslagen, underströks vikten av att ett beslut om avslag försågs med en klargörande motivering, bl.a. för att den enskilde skulle förstå varför ärendet inte hunnit avgöras och för att myndigheten skulle bedöma när ett avgörande skulle kunna tänkas ske. Med Migrationsverkets automatiserade hantering var utgången bestämd på förhand och det gjordes inte någon sådan effektiv prövning av om ärendet uppehålls i onödan som var lagstiftarens syfte med dröjsmålstalan.

– Jag kan inte se annat än att Migrationsverkets hantering av framställningarna var ett kringgående av regleringen i 12 § förvaltningslagen och att myndighetens agerande förtog syftet med reformen som sådan när det gäller medborgarskapsärenden. Hanteringen är ett exempel på ett automatiserat förfarande som inte är godtagbart och Migrationsverket förtjänar kritik för detta, säger JO Per Lennerbrant.

Migrationsverket har i ett kompletterande yttrande till JO i juli 2021 förklarat att framställningar enligt 12 § förvaltningslagen hanteras på ett delvis annat sätt från och med den 1 september 2021.

– Det framstår som att Migrationsverkets ambition är att handläggningen fortsättningsvis ska ligga i linje med lagstiftningens intentioner. Detta är givetvis positivt. Jag kommer dock fortsätta att följa hur Migrationsverket hanterar framställningar enligt 12 § förvaltningslagen, säger JO Per Lennerbrant.

För mer information kontakta föredragande Olle Molin, 08-786 51 70, olle.molin@jo.se eller informationsansvarig Anders Jansson, 08-786 50 98, anders.jansson@jo.se

Läs hela beslutet

Senast uppdaterad 2021-12-10