Årsrapport för JO:s Opcat-verksamhet 2019

JO publicerar i dag årsrapporten för Opcat-verksamheten under 2019. Rapporten redogör bl.a. för viktiga iakttagelser i samband med inspektioner hos myndigheter som har i uppdrag att ta emot frihetsberövade.

Under 2019 genomförde JO 34 inspektioner av verksamheter där människor kan hållas frihetsberövade. Inspektionerna utgör en del av det förebyggande arbete som JO har i uppdrag att bedriva enligt FN:s tilläggsprotokoll till konventionen mot tortyr (Opcat).

I årsrapporten redovisas de fyra ombudsmännens iakttagelser och uttalanden som rör situationen för bl.a. intagna i häkten och anstalter, Statens institutionsstyrelses institutioner, Migrationsverkets förvar och Polismyndighetens arrester samt patienter inom psykiatriska och rättspsykiatriska tvångsvårdsinrättningar.

Drygt hälften av inspektionerna förra året avsåg Kriminalvårdens häkten och anstalter. Under första halvåret 2019 rapporterade Kriminalvården om överbeläggning i både häkten och anstalter. ChefsJO Elisabeth Rynning beslutade att inleda en särskild utredning av den situationen och ett tiotal inspektioner genomfördes av häkten i framförallt södra Sverige. Iakttagelserna från inspektionerna redovisas i årsrapporten, och ett beslut i ärendet väntas före årsskiftet.

I rapporten redovisas också vad som kommit fram vid de s.k. dialogmöten som ägde rum 2019. Dialogmöten utgör ett av JO:s verktyg för uppföljning av vissa frågor som uppmärksammats vid bl.a. inspektioner. Myndigheten får i förväg del av de frågor som JO vill ta upp och mötet protokollförs. Exempelvis höll JO Thomas Norling ett dialogmöte med generaldirektören och ledningen för Statens institutionsstyrelse, SiS, där han tog upp frågor rörande platssituationen vid SiS institutioner, tryggheten för ungdomar vid ungdomshemmen och användandet av vård i enskildhet.

Läs hela rapporten för 2019

För ytterligare information eller vid intervjuförfrågan kontakta Anders Jansson, 08-786 50 98, anders.jansson@jo.se.

Fakta om Opcat

Sverige har anslutit sig till ett protokoll till FN:s konvention mot tortyr (förkortat Opcat) och samtliga länder som har gjort det måste ha ett nationellt besöksorgan (NPM, National Preventive Mechanism). Sedan 2011 fullgör JO det uppdraget. En särskild enhet, Opcat-enheten, bistår justitieombudsmännen i uppdraget som NPM.

Opcat-uppdraget innebär att JO ska, bl.a. genom regelbundna inspektioner, förebygga tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning av människor som hålls frihetsberövade. Under 2019 inspekterades ca 30 platser där det finns frihetsberövade, t.ex. häkten, polisarrester, särskilda ungdomshem och psykiatriska sjukvårdsinrättningar. Efter inspektionerna har ombudsmännen gjort uttalanden och rekommendationer, beslutat att utreda vissa frågor i särskilda initiativärenden eller begärt att berörda myndigheter ska återrapportera hur de har åtgärdat uppmärksammade problem eller missförhållanden.

Senast uppdaterad 2020-10-16